Manual acordare custodie/Judecarea cu celeritate a cauzelor cu minori

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Judecarea cu celeritate a cauzelor cu minori este un deziderat al Justiției în materiile ce privesc pe minori. Simpla trecere a timpului este, în multe situații, extrem de dăunătoare copilului, afectându-i acestuia relațiile speciale de atașament pe care le are cu părinții sau alte persoane semnificative. Situația, din păcate, se complică datorită suprasolicitării instanțelor de tutelă. Este nevoie de un plan concertat de acțiune care pe de o parte să rapidizeze procedurile legate de copiii iar pe de altă parte să degrezeve instanțele.

Modalități prin care se pot rapidiza procedurile din justiție legate de copii[modificare]

Acțiuni legislative dedicate rapidizării procedurilor judiciare[modificare]

 • Legea micii reforme în justiție:
  • simplificarea procedurii de citare
  • TBD

Acțiuni legislative dedicate degrevării procedurilor judiciare[modificare]

 • Legea micii reforme în justiție
  • introducerea posibilității divorțului administrativ
 • Noul cod civil:
  • introducerea posibilității divorțului pe cale notarială

Acțiuni de jurisprudență[modificare]

 • Forțarea justițiabililor să parcurgă etapa medierii pentru stabilirea planului parental, sub sancțiunea unei amenzi civile în cazul în care aceștia nu acționează cu bună credință.
 • Unificarea jurisprudenței relativ la programele de legături personale prin aplicarea unor planuri parentale standard, în cazul în care părinții nu pot să agreeze asupra planului părintesc. [1]. Un model de plan parental, împreună cu ghidul de implementare, poate fi descărcat de la adresa web www.arpcc.ro/formulare
 • Utilizarea unei foi de scoring pentru stabilirea locuinței minorului în linie cu niște criterii transparente pe care justițiabilii trebuie să le cunoască. Astfel justițiabilii (sau avocații lor) pot "ante-calcula" singuri șansele ca locuința minorilor să fie stabilită la ei și, în cazul în care este evident că șansele sunt foarte mici, ar putea evita să mai încerce să probeze în instanță pe acest capăt de cerere. Pentru mai multe detalii puteți consulta Algoritmul de stabilire a locuinței minorilor.

Suportul legal[modificare]

Legislație românească[modificare]

Respectarea și garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii: (...) j) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

—art. 6, legea 272/2004 a Drepturilor copilului

Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanță imparțială și independentă, constituită potrivit legii.

—art. 10, legea 304/2004 privind organizarea judiciara:

(1) Comunicarea cererilor și a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenții procedurali ai instanței sau prin orice alt salariat al acesteia, precum și prin agenți ori salariați ai altor instanțe, în ale căror circumscripții se află cel căruia i se comunică actul.

—Art. 86, Codul de procedură civilă

Citația, sub pedeapsa nulității, va fi înmânată părții cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de judecată. În pricinile urgente, termenul poate fi și mai scurt, după aprecierea instantei.

—Art. 89, Codul de procedură civilă

(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozițiilor prezentului capitol, va sancționa următoarele fapte săvârșite în legatură cu procesul, astfel:
b) neprezentarea avocatului, a reprezentantului sau a celui care asista partea, ori nerespectarea de către aceștia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanță, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului;

—art. 108, indice 1, Codul de procedură civilă

(1) Drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna-credință și potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege.
(2) Partea care foloseste aceste drepturi în chip abuziv răspunde pentru pagubele pricinuite.

Art. 723, Codul de procedură civilă

Liniile directoare ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privitoare la o justiție prietenoasă cu copiii[modificare]

Documentul a fost adoptat de către Comitetul de Miniștri la 17 noiembrie 2010 la a 1098-a reuniune a Delegaților Miniștrilor. [2]

4. Evitarea întârzierilor nejustificate
50. În toate procedurile care implică copiii, trebuie aplicat principiul de urgență pentru a oferi un răspuns rapid și pentru a proteja interesul superior al copilului, respectând în același timp statul de drept.
51. În cazurile de dreptul familiei (de exemplu filiație, custodie, răpire parentală), instanțele ar trebui să exercite diligență excepțională, pentru a evita orice risc de consecințe negative asupra relațiilor de familie.
52. Atunci când este necesar, autoritățile judiciare ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a adopta decizii provizorii sau hotărâri preliminare care să fie monitorizate o anumită perioadă de timp și revăzute ulterior.
53. Respectând legea, autoritățile judiciare trebuie să aibă posibilitatea de a adopta decizii care sunt imediat executorii, în cazurile în care acest lucru ar fi în interesul superior al copilului.

—Liniile directoare ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privitoare la o justiție prietenoasă cu copiii

Decizii CEDO[modificare]

 • Cauza Monory vs. România și Ungaria (petiția numărul 71099/2001, hotărârea din 5 iulie 2005). În această cauză Curtea a arătat că România a încălcat articolul 8 (Dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului prin faptul că "autoritățile române nu au depus eforturi adecvate și eficiente pentru a ajuta solicitantul în încercarea sa de a returna copilul cu scopul de a putea să își exercite drepturile părintești". De asemenea Curtea a găsit că România a încălcat și prevederile articolului 6 litera 1 (Dreptul la o judecată echitabilă și care să se desfășoare într-un termen rezonabil) prin faptul că autorităților le-a trebuit o perioadă de aproape patru ani și nouă luni pentru a ajunge la o concluzie în acest caz. Documentul complet în limba română se poate descărca de aici.
 • Deak vs. România și Marea Britanie (petiția numărul 19055/2005, hotărârea din 3 iunie 2008). România a fost condamnată pentru procedurile judiciare prea lungi cu privire la problematica încredințării copilului și a punerii în aplicare a programelor de legături personale. Documentul complet în limba română se poate descărca de aici

Referințe[modificare]

 1. pe principiul utilizat de către instanțele din Florida, care au un plan general pe care părinții (sau mediatorul) pot să îl altereze, sau, în caz că părinții nu pot conveni asupra unui plan părintesc comun, instanțele au modele standard pe care judecătorul le adaptează speței dezbătute.
 2. * Liniile directoare ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privitoare la o justiție prietenoasă cu copiii (Documentul în limba română se poate descărca de aici în timp ce documentul original în limba engleză se poate descărca de aici)