Manual implementare custodie comună/Articole relevante din Codul Civil Francez

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Copilul, de orice vârstă, trebuie să-și onoreze și să-și respecte părinții.[1]

—Articolul 371 din codul Civil Francez[2]

Corespunde Art. 485 în NCC

Autoritatea parentală este un ansamblu de drepturi și obligații având ca finalitate interesul copului. Ea aparține tatălui și mamei până la emanciparea copilului sau până când copilul ajunge la vârsta majoră pentru a proteja securitatea, sănătatea și moralitatea acestuia, pentru a asigura educația sa și pentru a permite dezvoltarea sa, cu respectarea persoanei sale. Părinții îl implică pe copil în deciziile ce îl privesc pe acesta, în funcție de vârsta acestuia și gradul său de maturitate.[3]

—Articolul 371-1 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 483 în NCC

Fiecare dintre părinți contribuie la întreținerea și educarea copiilor proporțional cu resursele sale, cu cele ale celuilalt părinte, precum și cu necesitățile copilului. Această obligație nu încetează de drept atunci când copilul ajunge la vârsta majoră.[4]

—Articolul 371-2 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 527 în NCC
Corespunde Art. 524 în NCC

Copilul nu poate, fără permisiunea tatălui și a mamei, să părăsească domiciliul familial și nu poate fi scos din acesta decât în cazurile de necesitate determinate de lege.[5]

—Articolul 371-3 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 262 în NCC
Corespunde Art. 496 în NCC
Corespunde Art. 497 în NCC

Copilul are dreptul să dezvolte relații personale cu ascendenții săi. Doar interesul copilului poate constitui un obstacol în exercitarea acestui drept. Dacă acesta este interesul copilului, judecătorul cazurilor de familie fixează modalitățile relațiilor între copil și un terț, rudă sau nu.[6]

—Articolul 371-4 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 262 în NCC
Corespunde Art. 401 în NCC
Corespunde Art. 496 în NCC

Copilul nu trebuie să fie separat de frații și surorile sale, exceptând dacă acest lucru este de neevitat sau dacă interesul său impune o altă soluție. Dacă e cazul, judecătorul se pronunță asupra relațiilor personale între frați și surori.[7]

—Articolul 371-5 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 456 în NCC
Corespunde Art. 494 în NCC


Tatăl și mama exercită în comun autoritatea parentală. Totuși, dacă paternitatea este stabilită cu privire la unul dintre aceștia la mai mult de un an de la nașterea unui copil a cărui paternitate este deja stabilită cu privire la celălalt, acesta rămâne exclusiv investit cu exercitarea autorității parentale. La fel este în cazul în care paternitatea este declarată judiciar cu privire la al doilea părinte al copilului. Autoritatea parentală va putea fi totuși exercitată în comun în cazul unei declarații comune a tatălui și a mamei în fața grefierului șef al tribunalului de înaltă instanță sau în baza deciziei judecătorului cazurilor de familie.[8]

—Articolul 372 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 397 în NCC
Corespunde Art. 503 în NCC

În ce privește terții de bună credință, se consideră că fiecare dintre părinți acționează cu acordul celuilalt, atunci când este un act uzual al autorității parentale cu privire la persoana copilului.[9]

—Articolul 372-2 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 503 în NCC

Este privat(ă) de exercitarea autorității parentale tatăl sau mama care nu își poate exprima voința, pe motiv de incapacitate, absență sau orice alt motiv.[10]

—Articolul 373 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 507 în NCC

Dacă tatăl sau mama decedează sau este privat(ă) de exercitarea autorității parentale, celălalt părinte va exercita exclusiv această autoritate.[11]

—Articolul 373-1 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 507 în NCC

Secțiunea 4: Retragerea totală sau parțială a autorității parentale


I se poate retrage total autoritatea parentală printr-o decizie expresă de judecată penală tatălui sau mamei care este condamnat(ă), fie ca autor, coautor sau complice la o crimă sau delict comis asupra persoanei copilului lor, fie în calitate de coautor sau complice la o crimă sau delict comis de copilul lor, fie ca autor, coautor sau complice la o crimă asupra persoanei celuilalt părinte. Această retragere este aplicabilă ascendenților alții decât tatăl și mama pentru partea de autoritate parentală care le poate reveni asupra descendenților lor.[12]

—Articolul 378 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 508 în NCC

I se poate retrage total autoritatea parentală, în absența oricărei condamnări penale, tatălui sau mamei care, fie prin rele tratamente, fie printr-un consum obișnuit și excesiv de băuturi alcoolice sau utilizare de stupefiante, fie printr-o conduită urâtă notorie sau comportamente delictuale, fie printr-o lipsă a îngrijirii sau a îndrumării, pune vădit în pericol securitatea, sănătatea sau moralitatea copilului. De asemenea, i se poate retrage total autoritatea parentală, atunci când o măsură de asistență educativă a fost luată cu privire la copil, tatălui sau mamei care, timp de peste doi ani, s-au abținut în mod voluntar să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile conferite prin articolul 375-7. Acțiunea în retragere totală a autorității parentale este depusă la tribunalul de înaltă instanță, fie de ministerul public, fie de un membru al familiei sau tutorele copilului.[13]

—Articolul 378-1 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 508 în NCC

Retragerea totală a autorității parentale pronunțată în virtutea unuia dintre cele două articole precedente are loc de drept asupra tuturor atributelor, atât patrimoniale cât și personale, aferente autorității parentale; în absența unei alte determinări, aceasta se întinde asupra tuturor copiilor minori născuți deja la momentul pronunțării sentinței. Aceasta induce, pentru copil, scutirea de obligația alimentară, prin derogare de la articolele de la 205 la 207, exceptând cazul unei dispoziții contrare în sentința de retragere. [14]

—Articolul 379 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 509 în NCC
Corespunde Art. 510 în NCC

Sentința poate, în locul retragerii totale, să se limiteze la pronunțarea unei retrageri parțiale a autorității parentale, limitată la atributele pe care le specifică. Aceasta poate de asemenea să dispună că retragerea totală sau parțială a autorității parentale nu va avea efect decât cu privire la anumiți copii născuți deja.[15]

—Articolul 379-1 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 509 în NCC

Pronunțând retragerea totală sau parțială a autorității parentale sau a dreptului de custodie, jurisdicția sesizată va trebui, dacă celălalt părinte este decedat sau dacă a pierdut exercițiul autorității parentale, fie să desemneze un terț căruia copilul îi va fi încredințat provizoriu pentru ca acesta să solicite stabilirea tutelei, fie să încredințeze copilul serviciului teritorial de ajutor social pentru copii. Aceasta va putea lua aceleași măsuri dacă autoritatea parentală este învestită unuia dintre părinți ca rezultat al retragerii totale a autorității parentale pronunțate contra celuilalt.[16]

—Articolul 380 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 511 în NCC

Tatăl și mama care au făcut obiectul unei retrageri totale a autorității parentale sau a unei retrageri a drepturilor pentru unul dintre motivele prevăzute la articolele 378 și 378-1 vor putea, prin cerere, să obțină de la tribunalul de înaltă instanță, justificând circumstanțe noi, decizia de a le fi restituite, total sau parțial, drepturile de care au fost privați. Cererea în restituire nu va putea fi formulată decât la cel puțin un an de la data la care sentința de retragere totală sau parțială a autorității parentale a devenit irevocabilă; în caz de respingere, ea nu va putea fi reînnoită decât după o nouă perioadă de un an. Nicio cerere nu va fi acceptată dacă, înainte de depunerea cererii, copilul va fi fost plasat spre adopție. Dacă se acordă restituirea, ministerul public va solicita, dacă e cazul, măsuri de asistență educativă.[17]

—Articolul 381 din codul Civil Francez

Corespunde Art. 512 în NCC

Referințe[modificare]

 1. Textul original în limba franceză este: "Article 371: L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère."
 2. Codul civil francez, în original se poate consulta aici
 3. Textul original în limba franceză este: "Article 371-1: L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
  Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité."
 4. Textul original în limba franceză este: "Article 371-2
  Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
  Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur."
 5. Textul original în limba franceză este: "Article 371-3
  L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi."
 6. Textul original în limba franceză este: "Article 371-4
  L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
  Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non."
 7. Textul original în limba franceză este: "Article 371-5
  L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs."
 8. Textul original în limba franceză este: "Article 372
  Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
  Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
  L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales."
 9. Textul original în limba franceză este: "Article 372-2
  A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant."
 10. Textul original în limba franceză este: "Article 373
  Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause."
 11. Textul original în limba franceză este: "Article 373-1
  Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité."
 12. Textul original în limba franceză este: "Article 378
  Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.
  Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants."
 13. Textul original în limba franceză este: "Article 378-1
  Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
  Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
  L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant."
 14. Textul original în limba franceză este: "Article 379
  Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
  Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait."
 15. Textul original în limba franceză este: "Article 379-1
  Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés."
 16. Textul original în limba franceză este: "Article 380
  En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
  Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre."
 17. Textul original în limba franceză este: "Article 381
  Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
  La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
  Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative."